Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VELKOMMEN TIL RADIO2000.​​

​​P.gr.a. persondataloven er her en revideret udgave af Radio-Tv Nævnets afgørelse.

Radio- og tv-nævnet
3. oktober 2017
Anna Bæhr Christiansen
Fuldmægtig, cand.jur.

Afgørelse om klage over afslag på ansøgning om tilladelse og tilskud til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed


Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage over afslag på ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed fra Radio 2000 

og har behandlet denne som en anmodning om dispensation.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om at meddele Radio 2000 afslag på stationens anmodning om dispensation. Nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.

Sagens oplysninger
Nævnet meddelte Radio 2000 afslag på stationens ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed den 30. juni 2017.
Nævnet modtog en række henvendelser fra Radio 2000, som blev meddelt afslag på sin ansøgning om programtilladelse i sendenettet Faaborg-Midtfyn 3. Udover at have indsendt bemærkninger vedrørende dette sendenet, har stationen ligeledes sendt bemærkninger 

vedrørende sende nettene Odense 1 og Svendborg-Langeland-Ærø 1.

Henvendelse af 28. juni 2017
Den 28. juni 2017 modtog nævnet en henvendelse fra Radio 2000 i Ringe, som klagede over, at der var udstedt tilladelse til Faaborg-Midtfyn Lokalradio.
Radio 2000 bad om en udførlig redegørelse af, hvorfor nævnet havde valgt at udstede en programtilladelse til Faaborg Midtfyn Lokalradio, 

idet formanden er involveret i kommerciel radiodrift.  Derudover beskrev Radio 2000 i Ringe sin egen forening nærmere, herunder at stationen har eksisteret i snart18 år med en fast betalende medlems-skare på cirka 500 mennesker. På denne baggrund bad Radio 2000

nævnet om at genoverveje fordelingen af tilladelser i sende nettet Faaborg-Midtfyn 3.

Henvendelse af 30. juni 2017

Den 30. juni 2017 modtog nævnet yderligere oplysninger fra Radio 2000, som oplyste, at stationen fortsat undrede sig over, at program tilladelsen i sende nettet Faaborg–Midtfyn 3 er udstedt til en forening, hvis formand er involveret i en kommerciel Radio. 

Derudover oplyste Radio 2000, at stationen undrede sig over, at programtilladelsen 

til Odense 1 (Odense Kommune)  er givet til Foreningen Odense Lokalradio idet formanden 

også her er involveret i kommerciel radiodrift 

og at næstformanden er den samme person som formanden for Faaborg-Midtfyn Lokalradio.

Dernæst oplyste Radio 2000, at stationen undrede sig over, at programtilladelsen

til Svendborg-Langeland-Ærø 1 (Svendborg Kommune) var udstedt til 

Foreningen Svendborg Lokalradio, idet formanden også her er involveret 

i samme kommercielle radio som formændene i de andre to foreninger.

Station 2000 bemærkede ydermere, at det var påfaldende, at alle tre ansøgere brugte nøjagtig samme ordvalg i deres introduktion samt programbeskrivelse/programplaner.
Endelig vedhæftede Station 2000 et indlæg fra Fyens Stiftstidende fra den 30. juni 2017, hvoraf det fremgik, at Radio 2000 mister sin programtilladelse, 

og at dette undrer avisen, idet det menes, at en kommerciel radio er involveret.
Henvendelse af 6. august 2017
Den 6. august 2017 modtog nævnet en yderligere henvendelse fra Radio 2000. Henvendelsen indeholdt oplysninger om Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio, Foreningen Odense Lokalradio samt Foreningen Svendborg Lokalradio, 

som efter Radio 2000’s opfattelse ikke har til hovedformål at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

Det fremgik blandt andet af henvendelsen, at et telefonnummer til Foreningen Faaborg Midtfyn Lokalradio og Foreningen Odense Lokalradio var identisk 

og som også blev brugt til en række andre aktiviteter, og at alle tre foreninger havde en eller flere bestyrelsesmedlemmer  fra en kommerciel lokalradio.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 29. september 2017 behandlet klagen. Nævnet bemærker følgende om udstedelsen af tilladelser i de tre sendenet, som Radio 2000 har bemærkninger til.
Faaborg-Midtfyn 3
I sende nettet Faaborg-Midtfyn 3 blev der udbudt 62 timer per uge. Der var to ansøgere, som hver havde søgt om hele sendetiden. 

De to ansøgere var Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio og Radio 2000.
Nævnet tildelte programtilladelsen til Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio, da Radio 2000’s planlagte programvirksomhed samlet set blev fundet mindre alsidig i konkurrence 

med den øvrige ansøger i sende nettet Faaborg-Midtfyn 3 

forså vidt angår emner, målgruppe og geografisk fokusområde.
Det fremgår af CVR-registret, at Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio er en frivillig forening med startdatoen 28. februar 2017. Det fremgår af foreningens vedtægter, at formålet er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at dette skal ske på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, som fremgår af bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Nævnet konstaterer derfor, at der ikke ud fra ansøgningen er tale om en kommerciel virksomhed.

Odense 1

I sende nettet Odense 1 var der ingen konkurrence, hvorfor nævnet uden videre udstedte en programtilladelse til Foreningen Odense Lokalradio.

Det fremgår af CVR-registret, at Foreningen Odense Lokalradio er en frivillig forening 

med startdatoen 3. marts 2017. 

Det fremgår af foreningens vedtægter, at formålet er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at dette skal ske på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, som fremgår af bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

Nævnet konstaterer derfor, at der ud fra ansøgningen ikke er tale om en kommerciel virksomhed.

Svendborg-Langeland Ærø 1

I sendenettet Svendborg-Langeland-Ærø 1 var der konkurrence mellem to ansøgere, som begge havde accepteret nedjusteringer af den ansøgte sendetid. 

På denne baggrund nedjusteredes sendetiden til Foreningen Svendborg Lokalradio og Svendborg Radio Samvirke Post-box 267 forholdsmæssigt, 

og nævnet udstedte programtilladelser til begge ansøgere.

Det fremgår af CVR-registret, at Foreningen Svendborg Lokalradio er en frivillig forening med startdatoen 2. marts 2017. Det fremgår af foreningens vedtægter, at formålet er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at dette skal ske på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, som fremgår af bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

 Nævnet konstaterer derfor, at der ud fra ansøgningen ikke er tale om en kommerciel virksomhed.

Generelle bemærkninger

Nævnet bemærker, at der ikke er et forbud mod, at et bestyrelsesmedlem både kan beskæftige sig med både kommerciel og ikkekommerciel lokalradio. 

Et af skønhedskriterierne handler netop om ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring mv. indenfor anden radiodrift og lignende, jf. § 18, stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

Der er ikke forbud mod identiske bestyrelsesmedlemmer, ordlyd i ansøgninger, mails mv. på tværs af foreninger og disses ansøgninger.  

Det skal bemærkes, at det fremgår af § 5, stk. 4, i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, at der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger.

For såvidt angår Radio 2000’s bekymring om, at en kommerciel radio på sigt kan overtage de ikkekommercielle stationers sendetid på de respektive frekvenser, forholder det sig således, at de eventuelle øvrige stationer, herunder kommercielle og ikkekommercielle stationer efter aftale i sendesamvirket, kan benytte den eventuelle ledige sendetid, som der måtte være på frekvensen. 

Det kræver dog, at disse stationer har tilladelse til at udøve programvirksomhed på frekvensen. 

Dog er den allokerede sendetid til henholdsvis ikkekommerciel og kommerciel lokalradio fast,

jf. fordelingen af sendetid i bilag 1 til bekendtgørelserne 

om ikkekommerciel og kommerciel lokalradiovirksomhed.

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende

AFGØRELSE:

Radio- og tv-nævnet meddeler Radio 2000 afslag på stationens anmodning om dispensation. Nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.

Med venlig hilsen

Caroline Heide-Jørgensen

Formand

​​​RADIO2000 INDUSTRIVEJ 19, 5750 RINGE

SØGER FRIVILLIGE MEDARBEJDERE.

Kan du eller nogen i din vennekreds tilbyde frivillig arbejdskraft nogle timer

hverdag mellem 0700 og 2300 og

lørdag/søndag mellem 0700 og 2300.

Vi mangler hjælp til telefonpasning

samt som afvikler i studiet.

Du vil naturligvis blive oplært af vore

erfarne medarbejdere.

Er du førtids- eller pensionist, efterlønner med erfaring indenfor opsøgende salg

eller har et kendskab til forenings arbejde hører vi gerne fra dig.

Tænk på det og lad os høre hvad du kan tilbyde.

Vi kan kontaktes på 62624849 efter klokken 1700

eller på 41413992.

Hilsen bestyrelsen.

Kontoret holder ekstra åbent hver mandag fra klokken 1330 - 1700. Dette tiltag er en ekstra service for vore medlemmer, og da der især er travlhed ved telefonerne mellem 1700 og 1800 kan man nu undgå ventetid.

Men bemærk: Du er altid velkommen på Radio2000 i vores åbningstid.

Der vil ligeledes være mulighed for at betale eller oprette medlemsskab samt indlevere ting til vores kodaudsendelser.

Vi kan nu tilbyde at vore medlemmer kan betale med Mobilpay.

Ring til os i åbningstiden og få mere at vide.​

​​

​          

                                                   

Radio 2000 | Industrivej 19 | 5750 Ringe | Tlf.: 62 62 48 49 | CVR-nr: 25508742 |